<pre id="1vn9w"><del id="1vn9w"><xmp id="1vn9w"></xmp></del></pre>
  1. <p id="1vn9w"><label id="1vn9w"><xmp id="1vn9w"></xmp></label></p><acronym id="1vn9w"><label id="1vn9w"></label></acronym>

  2. delivery

   ZONE 1 | Kliknij aby sprawdzi? koszty dostawy

   €39

   Do 20 mil od najbli?szej lokalizacji oddzia?u J&D Furniture*

   W celu uzyskania wi?cej informacji prosimy o kontakt:

     • Dublin –?(01) 6879801
     • Cork –?(021) 2428567
     • Galway –?(091) 397924

   ZONE 2 | Kliknij aby sprawdzi? koszty dostawy

   €59

   Powy?ej 20 mil od najbli?szej lokalizacji oddzia?u J&D Furniture*

    

     • Dublin –?(01) 6879801
     • Cork –?(021) 2428567
     • Galway –?(091) 397924

   ZONE 3 | Kliknij aby sprawdzi? koszty dostawy

   €119

   Irlandia Pó?nocna*

   W celu uzyskania wiecej informacji prosimy o kontakt:

     • Dublin –?(01) 6879801
     • Cork –?(021) 2428567
     • Galway –?(091) 397924

   *Cena dotyczy dostaw kanap i naro?ników na parterze oraz mebli pakowanych w paczkach bez wzgl?du na pi?tro. Dostawa kanap oraz naro?ników od 1 pi?tra?i powy?ej + €19

   Dostawy dla naszych klientów s? traktowane ze szczególn? staranno?ci?, aby meble by?y dostarczane w idealnym stanie. Nasz wysoko wykwalifikowany zespó? ekspertów dok?ada wszelkich starań, zapewniaj?c doskona?y serwis.

   Dostawy s? dokonywane przez dwóch profesjonalnych cz?onków zespo?u, którzy s? w pe?ni zobowi?zani aby dostarczy? zamowiony produkt do drzwi, a tak?e ch?tnie umie?ci? go we skazanym przez Państwa pomieszczeniu docelowym.

   Jednak?e to kupuj?cy jest odpowiedzialny za zapewnienie, ?e meble i akcesoria zamówione b?d? pasowa?y do wyznaczonego pomieszczenia, a tak?e przejd? przez drzwi, schody, windy i korytarze. Elementy, które nie pasuj? do Panstwa domu i b?d? zwrócone do J&D Furniture przez Zamawiaj?cego z tego powodu, podlegaj? 10% op?acie zwrotnej. Nabywca b?dzie równie? obci??ony dodatkow? op?at? za dostaw? towaru zast?pczego.

   Oplata za ten serwis jest rzeczywistym kosztem dostawy do domu. Nigdy nie b?dziemy ukrywa? kosztów dostawy w cenie naszych produktów nazywaj?c to “Bezp?atn? dostaw?”.

   Chcemy, aby ceny naszych produktów i us?ug pozosta?y bezkonkurencyjne, dlatego cie?ko pracujemy aby ograniczy? koszty p?acone przez klientów do absolutnego minimum.

   Top

   Facebook

   第一会所邀请注册-sis001! board - [第一会所 邀请注册]